Kjøps-, bruks- og tjenestevilkår

hos Anne Kari Wasenius

Sist revidert og gjeldende fra 18.september 2023

1. Introduksjon

Følgende – sammen med personvernerklæringen – angir vilkårene mellom deg som kunde/besøkende (heretter kalt «kunde», «du», «din», «ditt», «dine») og Anne Kari Wasenius (heretter også kalt «Bedriften», «Bedriftens») og regulerer bruken av Bedriftens nettsted og Bedriftens programmer, tjenester, kurs, grupper og nedlastbare ressurser (heretter kalt «produkter») både gratis og betalt.

Du som kunde godtar at det under denne avtalen følger en forpliktelse til å lese, forstå og akseptere disse vilkårene for deltakelse i eller kjøp av Bedriftens produkter, både gratis og betalte.

Du forstår også at du er utelukket fra å bruke mangel på lesing og/eller forståelse av disse betingelsene som forsvar mot brudd på noen av disse fra din side.

Derfor: Dersom noe er uklart, uforståelig eller du har spesifikke spørsmål angående innholdet i disse vilkårene, ta kontakt på epost anne@annekariwasenius.com og merk den med «Vilkår» i emnefeltet. Du vil få svar på din henvendelse så snart som mulig, senest innen 2 virkedager regnet fra du sendte eposten.

Ved å bruke Bedriftens nettsted og/eller kjøper/laster ned Bedriftens produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene og betingelsene som beskrives i dem.

Dersom du ikke er enig i vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke dette nettstedet eller kjøpe/laste ned Bedriftens produkter.

2. Lisens og bruk

Når du kjøper eller laster ned Bedriftens produkter, har du kun lov til å gjøre dette med formål å bruke innholdet til din personlige bruk og referanse.

Du godtar at du ikke under noen omstendigheter skal bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet formål.

For å unngå tvil:

Du skal ikke kopiere, selge, dele videre, videresende, leie ut eller på noen måte distribuere noen av Bedriftens produkter, inkludert -men ikke begrenset til – tjenester, konsultasjoner, programmer, kurs eller nedlastbare dokumenter – enten betalt eller ubetalt.

Du må være 18 år for å kjøpe Bedriftens produkter og tjenester. Om du er under 18 år og ønsker å kjøpe Bedriftens produkter må det skje enten via foresatte eller verge, eller med foresattes/verges skriftlige samtykke.

3. Intellektuell eiendom

Produktene og innholdet – endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være Bedriftens eksklusive eiendom.

Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av Bedriften eller forsøke å kreve opphavsrett til Bedriftens produkter og vårt innhold.

4. Angrerett og refusjon

Da Anne Kari Wasenius kun jobber bedrift-til-bedrift,  leverer skreddersydde 1-1 produkter i tillegg til online kurs, bortfaller angre- og refusjonsretten i sin helhet.

5. Force majeure

Ved alvorlige, uforutsette hendelser som på ingen måte kunne forventes eller forhindres av kunden eller Anne Kari Wasenius, og som forhindrer en eller begge parter i å fullføre avtalen som er inngått, gjelder utsettelse av inngått avtale unntatt betalingsplikten. Dette kan for eksempel dreie seg om alvorlig sykdom, krigserklæring, jordskjelv eller andre naturkatastrofer eller globale kriser som forhindrer at arbeidet kan bli gjennomført overhodet. Den part som blir forhindret av gjennomføring av avtalen skal da gi den andre part tilstrekkelig informasjon uten unødvendige forsinkelser, slik at vedkommende part kan få oversikt over tap og konsekvenser for egen del. Dersom force majeure situasjonen er langvarig, fristilles Anne Kari Wasenius fra sin leverings- og/eller erstatningsplikt.

6. Garanti og ansvar

Bedriften gjør til enhver tid sitt beste for å sikre at produktene som leveres – betalt eller gratis – er nøyaktige og passer for bruk av kundene.

Bedriften tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til de ulike produktene for den enkelte kunde, og gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av disse enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert garantier for salgbarhet eller egnethet til et spesielt formål.

Den enkelte kunde er selv ansvarlig for sine handlinger og/eller mangel på sådanne som resultat av sin deltakelse i eller kjøp av Bedriftens produkter, derfor skal ikke Anne Kari Wasenius stå ansvarlig for opplevde økonomiske tap, ikke oppnådde forventede resultater eller ulike konflikter enten i kundens business- eller privatliv.

Bedriften garanterer på ingen måte suksess «over natten» eller over kort tid, og ved å benytte deg av Bedriftens produkter/tjenester enten gratis eller betalt, så er du innforstått med dette. Du er også innforstått med at dine resultater av deltakelse i noen som helst av Bedriftens produkter – gratis eller betalt – avhenger av en rekke personlige og individuelle faktorer som f.eks. ferdigheter, økonomisk situasjon, evne til å følge trinn-for-trinn fremgangsmåter, nettverk, personlige innstilling til det som skal gjøres, engasjement, forpliktelse mm.

Alle «GDPR & Vilkår gjort-for-deg» løsninger betales av kunde på forhånd. Så snart utsendt faktura er registrert i Bedriftens systemer påbegynner arbeidet med research, protokoll, personvernerklæring og vilkår. Garantert leveringstid etter registrert betaling er normalt 5 virkedager, ved mange systemer i bruk opp til 7 virkedager. Hva som blir gjeldene for din bedrift avtales i oppstartsmøtet. Med forbehold om force majeure som beskrevet i punkt 5 i disse vilkårene.

Du som kunde samtykker i å kompensere Bedriften for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av eventuelle brudd på disse vilkårene fra din side.

7. Forbud mot offentlig sverting

Dersom det skulle oppstå en tvist mellom deg som kunde og Bedriften, inkluderer disse vilkårene et krav om at den eneste arenaen for å løse en slik er kommunikasjon mellom partene. Ikke på noe tidspunkt – før, under eller etter tvisteløsning – er det akseptabelt å delta i en type oppførsel eller kommunikasjon med en tredjepart, på sosiale medier, offentlig eller privat som vil medføre offentlig sverting av Bedriften.

8. Oppsigelse

Ved ethvert kjøp av produkter hos Anne Kari Wasenius er du innforstått med at Bedriften kan – etter eget skjønn, med umiddelbar virkning og uten refusjon – avslutte denne avtalen og begrense eller nekte kunden tilgang til og deltakelse i alle produkter som selges av Bedriften – inkludert, men ikke begrenset til alle 1-1 tjenester og gruppeundervisning dersom kunden blir forstyrrende for bedriften og/eller andre kunder/deltakere/medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene fra kundens side.

Skulle en kundes adferd i ord og/eller handling oppleves så belastende for Bedriften og/eller andre deltakere/medlemmer på så vis at det går negativt utover individers utbytte av og/eller trivsel i kurset, vil Bedriften ha rett til å utestenge den aktuelle kunden – med øyeblikkelig virkning – fra både det aktuelle produktet vedkommende deltar i på det tidspunktet belastingen blir kjent, og fra alle fremtidige kjøp av Bedriftens produkter.

Du som kunde kan også til enhver tid velge å avslutte samarbeid med Bedriften med umiddelbar virkning, og er da innforstått med at angre- og refusjonsretten ikke gjelder.

9. Taushetsplikt og nettmøte-opptak

Under 1-1 eller gruppearbeid på nettmøter gjelder gjensidig streng taushetsplikt mellom partene, både når det gjelder personlig informasjon og informasjon om bedriftsmessige temaer.

Det vil ikke gjøres opptak av nettmøter av Bedriften. I noen tilfeller kan det gjøres av Bedriften på forespørsel, men da med meget begrenset tilgangstid.

Det er heller ikke lov for møtedeltakere å gjøre opptak av nettmøter.

Alle som kjøper kurs hos Anne Kari Wasenius er bundet av absolutt taushetsplikt overfor hverandre, også i all ettertid.

10. Generelt

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg som kunde og Bedriften for levering av online kurs, nedlastbare digitale produkter, en-til-en undervisning/veiledning uansett kommunikasjonsarena (epost, online kurs, medlemsportal, fellesskap, nettmøter mm) og skal erstatte tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte.

Svikt fra Bedriften med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene skal på ingen måte anses som et avkall på noen av disse betingelsene.

Dersom en enkelt bestemmelse i vilkårene eller personvernerklæringen ikke lar seg gjennomføre, vil ikke dette gå utover noen av de andre bestemmelsene og vilkårene.

Disse vilkårene og betingelsene, din aksept av disse og Bedriftens forhold til deg, samt et hvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med Spansk og Europeisk lov da Bedriften er basert i Spania.

Skulle du ønske å sende inn en klage på bedriftens håndtering av disse vilkårene, send din klage på epost til anne@annekariwasenius.no. Dersom det ikke er mulig å løse konflikten på denne måten og du som kunde vil sende inn klage til et klageorgan, finner du veiledning i hvordan du gjør det på ForbrukerEuropa sine nettsider her:

https://www.forbrukereuropa.no/slik-klager-du/

Vilkår hos Anne Kari Wasenius t.o.m 17.september 2023

Sist revidert og gjeldende fra 02.08. 2023

1. Introduksjon

Følgende – sammen med personvernerklæringen – angir vilkårene mellom deg som kunde/besøkende (heretter kalt «kunde», «du», «din», «ditt», «dine») og Anne Kari Wasenius (heretter også kalt «Bedriften», «vi», «oss», «vår», «vårt», «våre») og regulerer bruken av vårt nettsted og våre programmer, tjenester, kurs, grupper og nedlastbare ressurser (heretter kalt «produkter») både gratis og betalt.

Du som kunde godtar at det under denne avtalen følger en forpliktelse til å lese, forstå og akseptere disse vilkårene for deltakelse i eller kjøp av Bedriftens produkter, både gratis og betalte.

Du forstår også at du er utelukket fra å bruke mangel på lesing og/eller forståelse av disse betingelsene som forsvar mot brudd på noen av disse fra din side.

Derfor: Dersom noe er uklart, uforståelig eller du har spesifikke spørsmål angående innholdet i disse vilkårene, ta kontakt på epost anne@annekariwasenius.com og merk den med «Vilkår» i emnefeltet. Du vil få svar på din henvendelse så snart som mulig, senest innen 2 virkedager regnet fra du sendte eposten.

Ved å bruke vårt nettsted og/eller kjøper/laster ned våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene og betingelsene som beskrives i dem.

Dersom du ikke er enig i vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke dette nettstedet eller kjøpe/laste ned Bedriftens produkter.

2. Lisens og bruk

Når du kjøper eller laster ned våre produkter, har du kun lov til å gjøre dette med formål å bruke innholdet til din personlige bruk og referanse.

Du godtar at du ikke under noen omstendigheter skal bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet formål.

For å unngå tvil:

Du skal ikke kopiere, selge, dele videre, videresende, leie ut eller på noen måte distribuere noen av våre produkter, inkludert -men ikke begrenset til – tjenester, konsultasjoner, programmer eller nedlastbare dokumenter – enten betalt eller ubetalt.

Du må være 18 år for å kjøpe våre produkter og tjenester. Om du er under 18 år og ønsker å kjøpe våre produkter må det skje enten via foresatte eller verge, eller med foresattes/verges skriftlige samtykke.

3. Intellektuell eiendom

Produktene og innholdet – endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være Bedriftens eksklusive eiendom.

Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller forsøke å kreve opphavsrett til våre produkter og vårt innhold.

4. Refusjoner, avbestilling/flytting av timer, priser, kjøpsbetingelser og omvendt MVA plikt.

Alle våre produkter av elektronisk karakter og digital leveranse er unntatt angre- og refusjonsretten for bedriftskunder, inkludert, men ikke begrenset til, GDPR & Vilkår gjort-med-deg programmet og GDPR & VIlkår gjort-for-deg løsningene. Årsaken til dette er at materialet er skreddersydd den enkelte kunde.

Da Bedriften kun arbeider med andre bedrifter, bortfaller angre- og refusjonsrett i sin helhet på alle produkter, tjenester, kurs og medlemsportaler levert av Anne Kari Wasenius, og den nye digitalytelsesloven vil ikke være gjeldende. 

Dersom du som kunde ønsker å avbestille eller flytte et 1-1 Zoom møte, må dette gjøres minst 24 timer før avtaletidspunkt for å ikke bli betalingspliktig for timen. Dersom timen er del av en kjøpt pakke levert over tid, så vil timer som avbestilles/flyttes mindre enn 24 timer før oppstart være tapt. Ved avbestilling eller flytting av enkeltstående timer under 24 timer før avtaletidspunkt vil du som kunde faktureres med ordinær timepris pr time a 75€ +mva eller 45€ dersom timen er bestilt av GDPR & Vilkår gjort for deg kunder eller eksisterende kunder i VIP Club.

Dersom Anne Kari Wasenius må avlyse eller flytte en time mindre enn 24 timer før oppsatt tid, får kunden èn ekstra 1-1 time a 60 minutter via nettmøte uten ekstra kostnad for kunden.

En oversikt over tjenester, pakker og priser ligger på nettsiden https://www.annekariwasenius.com/jobb-med-meg/

OBS!!!! Alle priser på alle tjenester  hos Anne Kari Wasenius er satt opp uten MVA. Dette fordi Bedriften er lokalisert i Spania, og det er da omvendt avgiftsplikt for som gjelder for kjøp og salg av tjenester mellom bedrifter, altså vil dette gjelde for «GDPR gjort FOR deg» tjenesten og enkeltstående 1-1 timer så sant ikke disse er ren undervisning. Medlemskapet «GDPR & Vilkår Portalen» er undervisningsbasert og skal ikke tillegges MVA. For mer informasjon om hvordan dette med omvendt avgiftsplikt fungerer, ta kontakt med skatteetaten eller klikk HER.

Ved kjøp av «GDPR gjort for deg» tjenesten enten som del av en større kombo-pakke eller kjøpt separat, vil mitt arbeid påbegynne så snart faktura er betalt, hvilket ofte betyr kortere betalingsfrist avhengig av når du som kunde ønsker dokumentene levert.  

Leveringstid for «GDPR gjort for deg» dokumentene er 5-7 virkedager fra faktura er betalt.

På grunn av skatte- og momsregler er innhenting av informasjon som navn, adresse og organisasjonsnummer helt nødvendig da mine norske bedriftskunder ikke skal faktureres med moms på «GDPR gjort for deg» tjenesten og 1-1 timer, men selv legge til MVA på kjøpet som beskrevet over i henhold til regelen om omvendt avgiftsplikt.

Ved kjøp av enkeltstående undervisningstimer (60 minutter) 1-1 via Zoom er investeringen 75€ pr stk. Rene undervisningstimer skal ikke pålegges MVA.

Bedriften står fritt til å gi rabatterte kampanjepriser, og da vil den rabatterte prisen komme frem på nettsider, eposter, landingssider etc. og gjelde over ordinær pris i den spesifiserte tidsperioden.

Det samme gjelder ved prisøkning. Bedriften plikter å gi 30 dagers forvarsel før prisen går opp dersom denne overstiger 100€/1000,-NOK. Nedsatte priser, enten det er et kampanjetilbud eller av varig art, iverksettes som beskrevet på den aktuelle salgssiden.

.All betaling skjer via betalingsløsningen Stripe som er sertifisert i det nye rammeverket for personvern mellom EU og USA.

5. Force majeure

Ved alvorlige, uforutsette hendelser som på ingen måte kunne forventes eller forhindres av kunden eller Anne Kari Wasenius, og som forhindrer en eller begge parter i å fullføre avtalen som er inngått, gjelder utsettelse av inngått avtale unntatt betalingsplikten. Dette kan for eksempel dreie seg om alvorlig sykdom, krigserklæring, jordskjelv eller andre naturkatastrofer eller globale kriser som forhindrer at arbeidet kan bli gjennomført overhodet. Den part som blir forhindret av gjennomføring av avtalen skal da gi den andre part tilstrekkelig informasjon uten unødvendige forsinkelser, slik at vedkommende part kan få oversikt over tap og konsekvenser for egen del. Dersom force majeure situasjonen er langvarig, fristilles Anne Kari Wasenius fra sin leverings- og/eller erstatningsplikt.

6. Garanti og ansvar

Bedriften gjør til enhver tid sitt beste for å sikre at produktene som leveres – betalt eller gratis – er nøyaktige og passer for bruk av kundene.

Bedriften tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til de ulike produktene for den enkelte kunde, og gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av disse enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert garantier for salgbarhet eller egnethet til et spesielt formål.

Ved kjøp av «GDPR gjort for deg» tjenesten (protokoll, personvernerklæring, evt. vilkår), og VIP Club  programmet er du som kunde ansvarlig for å gi korrekt informasjon til Anne Kari Wasenius om hvilke programmer og systemer du bruker, og – når dokumentene er levert – stå ansvarlig for å etterleve innholdet i personvernerklæringen og vilkårene som er blitt levert, samt gi korrekt informasjon om endringer som gjøres (gjelder VIP Club kunder).

Når det skjer endringer i lovverket, er du som kunde selv ansvarlig for å få oppdatert protokoll, personvernerklæring og vilkår deretter, og selv om Bedriften er behjelpelig med forslag til ulike programmer og systemer som kunne passe til ditt bruk, er det du som kunde som er ansvarlig for hvilke programmer og systemer du beslutter å ta i bruk i din bedrift.

Bedriften er altså ikke ansvarlig for at personvern og vilkår blir etterlevd av din bedrift etter at bestilt(e) dokument(er) er ferdigstilt(e) og leverte og den personlige gjennomgangen over Zoom er gjennomført, ei heller etter undervisning i GDPR og vilkår i kurs og bedriftens gratis Facebook gruppe.

Du forstår at Anne Kari Wasenius ikke er advokat, jurist eller helsepersonell, og skal ikke stå ansvarlig for det juridiske i din bedrift, hva slags programmer og systemer du velger å bruke i din bedrift, ei heller din fysiske og/eller psykiske helse.

Den enkelte kunde er selv ansvarlig for sine handlinger og/eller mangel på sådanne som resultat av sin deltakelse i eller kjøp av Bedriftens produkter, derfor skal ikke Anne Kari Wasenius stå ansvarlig for opplevde økonomiske tap, ikke oppnådde forventede resultater eller ulike konflikter enten i kundens business- eller privatliv.

Bedriften garanterer på ingen måte suksess «over natten» eller over kort tid, og ved å benytte deg av våre produkter/tjenester enten gratis eller betalt, så er du innforstått med dette. Du er også innforstått med at dine resultater av deltakelse i noen som helst av Bedriftens produkter – gratis eller betalt – avhenger av en rekke personlige og individuelle faktorer som f.eks. ferdigheter, økonomisk situasjon, evne til å følge trinn-for-trinn fremgangsmåter, nettverk, personlige innstilling til det som skal gjøres, engasjement, forpliktelse mm.

Du som kunde samtykker i å kompensere Bedriften for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av eventuelle brudd på disse vilkårene fra din side.

7. Forbud mot offentlig sverting

Dersom det skulle oppstå en tvist mellom deg som kunde og Bedriften, inkluderer disse vilkårene et krav om at den eneste arenaen for å løse en slik er kommunikasjon mellom partene. Ikke på noe tidspunkt – før, under eller etter tvisteløsning – er det akseptabelt å delta i en type oppførsel eller kommunikasjon med en tredjepart, på sosiale medier, offentlig eller privat som vil medføre offentlig sverting av Bedriften.

8. Oppsigelse

Ved ethvert kjøp av produkter, tjenester, kurs og medlemskap av Anne Kari Wasenius er du innforstått med at Bedriften kan – etter eget skjønn, med umiddelbar virkning og uten refusjon – avslutte denne avtalen og begrense eller nekte kunden tilgang til og deltakelse i alle produkter som selges av Bedriften – inkludert, men ikke begrenset til alle 1-1 tjenester og gruppeundervisning/ Facebook grupper, dersom kunden blir forstyrrende for bedriften og/eller andre kunder/deltakere/medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene fra kundens side.

Skulle en kundes adferd i ord og/eller handling oppleves så belastende for Bedriften og/eller andre deltakere/medlemmer på så vis at det går negativt utover individers utbytte av og/eller trivsel i kurset/medlemsportalen, vil Bedriften ha rett til å utestenge den aktuelle kunden – med øyeblikkelig virkning – fra både det aktuelle produktet vedkommende deltar i på det tidspunktet belastingen blir kjent, og fra alle fremtidige kjøp av Bedriftens produkter.

Du som kunde kan også til enhver tid velge å avslutte samarbeid med Bedriften med umiddelbar virkning, og er da innforstått med at angre- og refusjonsretten ikke gjelder for bedrift-til-bedrift salg, altså vil det ikke foreligge noen rett til eller krav på refusjon av kursavgiften.

9. Taushetsplikt og nettmøte-opptak

Under 1-1 arbeid, samt ved utarbeiding av behandlingsprotokoll, personvernerklæring og vilkår kjøpt som del av en pakke, samlet i egen pakke eller separat, gjelder gjensidig streng taushetsplikt mellom partene, både når det gjelder personlig informasjon og informasjon om bedriftsmessige temaer.

Ved 1-1 møter over Zoom vil Anne Kari Wasenius av personvernmessige årsaker IKKE automatisk gjøre opptak av møtene, og alle eventuelle notater/loggføring vil bli ført anonymisert inn i en helt GDPR-sikker skylagringstjeneste. Du som kunde er velkommen til å be om at Bedriften gjør opptak av timen og få lenke til dette tilsendt forutsatt at vilkårene nevnt her og i personvernerklæringen ikke blir brutt fra din side.

Dersom Bedriften gjør opptak etter ønske fra deg som kunde vil dette opptaket gjøres tilgjengelig til deg i 1 uke fra du får opptakslenke. Etter 1 uke vil opptaket slettes og være umulig å gjenopprette.

Dersom innholdet i Zoom møtet som blir tatt opp gir Bedriften grunn til bekymring for brudd på vilkårene beskrevet i dette dokumentet fra kundens side, vil Bedriften ha rett til å bevare opptaket for å ha dokumentasjon av de faktiske forhold i opptil 3 år etter møtet fant sted.

Alle som kjøper GDPR & Vilkår gruppeundervisning er bundet av absolutt taushetsplikt overfor hverandre, også i all ettertid dersom kundeforholdet sies opp.

10. Generelt

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg som kunde og Bedriften for levering av nedlastbare digitale produkter, alle GDPR og vilkår- produktene som helhet eller kjøpt separat, og en-til-en undervisning/veiledning uansett kommunikasjonsarena (epost, online kurs, medlemsportal, fellesskap, nettmøter mm) og skal erstatte tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte.

Svikt fra Bedriften med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene skal på ingen måte anses som et avkall på noen av disse betingelsene.

Dersom en enkelt bestemmelse i vilkårene eller personvernerklæringen ikke lar seg gjennomføre, vil ikke dette gå utover noen av de andre bestemmelsene og vilkårene.

Disse vilkårene og betingelsene, din aksept av disse og vårt forhold til deg, samt et hvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med europeisk lovverk da bedriften er lokalisert i Spania.  

Skulle du ønske å sende inn en klage på bedriftens håndtering av disse vilkårene, send din klage på epost til anne@annekariwasenius.no. Dersom det ikke er mulig å løse konflikten på denne måten og du som kunde vil sende inn klage til et klageorgan, finner du veiledning i hvordan du gjør det på ForbrukerEuropa sine nettsider her:

Slik klager du

Denne websiden bruker analyse-cookies fra JetPack (sertifisert i det nye rammeverket mellom EU og USA) for å gi innsikt i trafikk og interesse i innholdet. Det settes ingen markedsførings-cookies eller pixler på denne nettsiden. For mer info om hvordan jeg behandler din data  Les personvernerklæringen her